ECHA authorization list - potentiële toevoeging van lood

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zet zich in voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Het is belast met de uitvoering van EU-regels voor chemische stoffen, die van belang zijn voor zowel de volksgezondheid en het milieu als voor innovatie en het concurrentievermogen in Europa.

REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen) is een verordening van de Europese Unie die werd vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen gevaren die van chemische stoffen uitgaan en om het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te versterken. De verordening is op 1 juni 2007 in werking getreden. In beginsel is REACH van toepassing op alle chemische stoffen, dus niet alleen stoffen die bij industriële processen worden gebruikt.

Om aan de REACH-verordening te voldoen moeten bedrijven de risico’s die verbonden zijn aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen of in de handel brengen identificeren en beheersen. Ze moeten aan ECHA laten zien hoe de stof veilig kan worden gebruikt en gebruikers voorlichten over de te nemen risicobeperkende maatregelen. Indien de risico’s van bepaalde stoffen niet kunnen worden gecontroleerd, kunnen de autoriteiten het gebruik ervan op verschillende manieren beperken. Op lange termijn moeten de gevaarlijkste stoffen worden vervangen door minder gevaarlijke.

De identificatie van een stof als een zeer zorgwekkende stof (SVHC) en het opnemen daarvan in de lijst van stoffen die in aanmerking komen voor verplichte autorisatie (kandidaatslijst), kan leiden tot bepaalde juridische verplichtingen voor importeurs, producenten en leveranciers van voorwerpen die een dergelijke stof bevatten. Vanwege de reprotoxische eigenschappen van lood, is deze stof op de kandidaat lijst geplaatst.

In een eerder stadium (mei 2022) heeft de NVS input gegeven over het belang van lood voor stralingsbeschermingsdoeleinden. Recent heeft de NVS dit nogmaals gedaan door een brief van de International Lead Association/het Pb REACH Consortium, waarin wordt opgeroepen om lood niet op de autorisatielijst te zetten, mede te ondertekenen.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.